article
1.6060895
OPINIE - Deze bijdrage komt van de hand van oncologisch chirurg Ignas van Bebber. Naar aanleiding zijn uitspraken onderzoekt GGD Hart voor Brabant de relatie tussen longkanker, fijnstof en intensieve veehouderij.
Opinie - Al dat vee maakt ons ziek
OPINIE - Deze bijdrage komt van de hand van oncologisch chirurg Ignas van Bebber. Naar aanleiding zijn uitspraken onderzoekt GGD Hart voor Brabant de relatie tussen longkanker, fijnstof en intensieve veehouderij.
http://www.ed.nl/mening/opinie-al-dat-vee-maakt-ons-ziek-1.6060895
2016-05-30T08:30:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6060896.1468535370!image/image-6060896.JPG
Eindhoven,Opinieartikel,Leefklimaat,Ziekte,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Al dat vee maakt ons ziek

Opinie - Al dat vee maakt ons ziek

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   FOTO ANP
  OPINIE - Deze bijdrage komt van de hand van oncologisch chirurg Ignas van Bebber. Naar aanleiding zijn uitspraken onderzoekt GGD Hart voor Brabant de relatie tussen longkanker, fijnstof en intensieve veehouderij.

  Gezondheidsproblematiek
  De veehouderij is geprofessionaliseerd tot een intensieve, industriële bedrijfstak. In de vorige eeuw hadden we af en toe mond- en klauwzeer, een varkensgriepje en wat kippensnot. De laatste 20 jaar worden gekenmerkt door een serieuze gezondheidsproblematiek voor mens en dier ten gevolge van intensieve veehouderij. Vanaf 1998 toenemende varkenspest, vogelgriep (2003-2014), MRSA (2004-heden), blauwtong (2006), Q-koorts (2007-2011) en het Schmallenbergvirus (2011). Ruimingen van duizenden dieren staan nog op ons netvlies.

  Varkens
  Het varken verdient speciale vermelding als mengvat voor het menselijke influenzavirus, vogelgriep en varkensgriep. Varkens in hoge dichtheden geven door uitwisselen van genetisch materiaal mutaties van virulente stammen. De Spaanse griep in 1918-1919 was afkomstig van een gemuteerd varkensvirus en resulteerde wereldwijd in 20 tot 50 miljoen doden.

  Bacterie
  De Q-koorts, vroeger gezien als een stalgebonden beroepsziekte, maakt in 2007 als een konijn uit de hoge hoed duizenden in Brabant ziek en kost 25 mensen het leven. Nog steeds zijn 250 patiënten chronisch arbeidsongeschikt. De bacterie kan zich ook nestelen in een verwijde lichaamsslagader. Als die barst, overlijdt 75 procent van de mensen met deze aandoening.

  Resistentie
  MRSA- (40 procent is veegerelateerd) en ESBL-producerende bacteriën zijn het gevolg van antibioticaresistentie. MRSA kan een nauwelijks te behandelen infectie veroorzaken met soms de dood als gevolg. ESBL-vormende bacteriën zitten niet alleen meer op (kippen)vlees, maar ook op groenten en fruit afkomstig van bemeste percelen. Gratis te krijgen in de supermarkt. Zo'n 10 à 15 procent van de mensen heeft deze ESBL-producerende bacteriën al in het darmstelsel. Kan op zich geen kwaad, maar als je immuunsysteem ernstig is verzwakt, loop je een reële kans op een infectie met fatale afloop. De eerste ESBL-dode in Nederland viel in 2010 door een simpele urineweginfectie, die met antibiotica niet meer was te bestrijden.

  Antibioticaresistentie kost jaarlijks in Europa 25.000 levens! De resistentie staat aan de grens. België doet niet onder voor de Zuid- Europese landen: 30 procent antibioticaresistentie. Nederland, nu nog een van de braafste jongetjes, zal volgen.

  Longkanker
  Veeteelt zorgt voor 15 à 20 procent van het fijnstof, 'goed' voor een levensduurverkorting van een klein jaar. Vooral de kleine fractie (PM 2,5) leidt tot hart- en vaatziektes en verslechtering van de longfunctie van patiënten met astma. Noord-Brabant heeft relatief het hoogste aantal longkankerpatiënten van Nederland. Brabant heeft een ongezond hoge dichtheid van veeteelt, vooral varkens. Varkensbedrijven zijn niet grondgebonden. Het voer wordt grotendeels geïmporteerd uit Zuid-Amerika met bulkcarriers. Een grote bulkcarrier heeft een dagelijkse uitstoot van fijnstof gelijk aan een miljoen personenauto's.

  Mestprobleem
  Eerst bewijzen dat intensieve veehouderij onze gezondheid bedreigt? Niet nodig. Is bewezen. Hebben we zoveel dieren in Brabant nodig? Neen! Driekwart van onze vleesproductie is voor de export. Shit zeg, alle mest blijft hier liggen. De huidige mestdialoog wordt helaas los gezien van alle factoren die het milieu en onze gezondheid ondermijnen. Alleen het mestprobleem aanpakken doet geen recht aan het risico op dierziekten, van dier-naar-mens overdraagbare ziekten, antibioticaresistentie, ammoniak- en stikstofbelasting, geurhinder, fijnstof, hart- en vaatziekten, longziekten, longkanker. Mestverwerking is een tijdelijke noodmaatregel. Het probeert op een droevige manier groei van de veestapel toe te staan. Per slot van rekening willen we als Brabant een wereldspeler blijven. Prestige ten koste van onze gezondheid.

  Beleid
  Wat hebben we nodig? Een adequaat beleid. Er lijkt verandering te komen. Het pas gepresenteerde rapport van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid suggereert gedeeltelijke verplaatsing van de intensieve veehouderij van Nederland en Vlaanderen naar bijvoorbeeld Centraal Europa, gekoppeld aan de bodems waar veevoer op wordt geproduceerd. Korte kringlopen dus, weinig transport en een evenredige verdeling van de milieu- en gezondheidsbelasting. Gun onze Europese medeburgers ook veegerelateerde opbrengsten. Een op de 3 Brabantse varkenshouders staat het water aan de lippen. Warme sanering is een goede optie: opkopen van dierrechten en niet meer uitgeven. Resultaat: een afname van beesten, import van veevoer, mest, gezondheidsproblemen en ongelukkige veehouders, maar toch voldoende vlees voor onze landgenoten.

  Inkrimping van de veestapel
  Brabant dreigt de endeldarm van Europa te worden. Het rivierwater leek weer van goede kwaliteit te zijn. Maar sluipmoordenaars als neonicotinoïden en medicijnresten in ons afvalwater zorgen voor een ernstige chemische en hormonale vervuiling. Ik vraag me af waar het Europese brein is gesitueerd. Huisartsen zijn als geen ander bekend met wat leeft (en dood gaat) in de bevolking. Die van Reusel vragen nu een slot op de groei van de veestapel. Veel te bescheiden mijns inziens. Inkrimping van de veestapel en met name van het aantal varkens is essentieel en uitvoerbaar. Saneren, reduceren en verspreiden van de intensieve veeteelt over Europa. Heel veel Brabanders denken daar ook zo over. Wellicht tijd voor een referendum.