Volledig scherm
Eindhoven Airport moet ruimte om te groeien gaan verdienen. © ANP XTRA

Hoog tijd voor onderzoek

OPINIEDe auteurs Bernard Gerard en Wim Scheffers, schreven dit artikel namens het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2).

Staatssecretaris Mansveld beloofde twee jaar geleden een onderzoek naar mogelijkheden om de overlast van Eindhoven Airport te beperken.

Tegemoet komen

In haar brief van 19 oktober 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris Wilma Mansveld het regeringsstandpunt over het Aldersadvies voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2020 uiteengezet aan de Tweede Kamer. Om de omwonenden van de luchthaven (die niet met dit advies konden instemmen) enigszins tegemoet te komen, was de regering bereid tot een aantal additionele hinderbeperkende maatregelen. Eén daarvan was letterlijk: het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar flankerende voorstellen om overlast in de regio verder terug te dringen.

Twee jaar later wordt de discussie rondom de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2020 langzaam opgestart. Kaderstellend is het zojuist bereikte regeerakkoord. Daarin zijn passages opgenomen die ook voor de toekomst van Eindhoven Airport richtinggevend, zo niet bepalend zijn.

Als algemeen kernpunt wordt genoemd: We pakken de uitdaging van de klimaatverandering aan. Nederland wordt duurzaam. Dit werkt ook door in het hoofdstuk Luchtvaart. De belangrijkste relevante passages daaruit zijn:

Het kabinet maakt een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040). Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van op het aantal vliegbewegingen werken we aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één.

Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.

De door de sector behaalde milieuwinst sinds het ingaan van het Aldersakkoord mag, conform de afspraken aan de Alderstafel, voor 50 procent worden benut voor groei van het vliegverkeer. De overige 50 procent van de milieuwinst wordt gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.

Hinderbeperking

Allereerst is de inzet op Eindhoven Airport als vakantieluchthaven duidelijk. Veel belangrijker is echter dat de focus verschuift van sturing op het aantal vliegbewegingen naar sturing op hinderbeperking, gericht op een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. In combinatie met de 50/50-regeling voor de verdeling van milieuwinst betekent dit dat Eindhoven Airport zijn eigen groeiruimte moet verdienen. Als hinder en overlast worden teruggedrongen, komt de helft daarvan ten goede aan de omgeving en mag de andere helft in extra vliegbewegingen worden omgezet.

In dit licht krijgt het door Mansveld toegezegde onderzoek 'naar flankerende voorstellen om overlast in de regio verder terug te dringen' extra betekenis. Het is sowieso verbazingwekkend dat na twee jaar zelfs nog geen aanzet tot invulling van deze toezegging aan de Tweede Kamer (en via haar aan de omwonenden van de luchthaven) is gegeven. Het is dringend noodzakelijk dat alsnog zo snel mogelijk duidelijk wordt welke mogelijkheden er zijn om overlast terug te dringen. Zodat zo snel mogelijk duidelijk wordt hoe een einde kan worden gemaakt aan de voor omwonenden nog steeds toenemende geluidshinder en voor ons aller kinderen en kleinkinderen aan de nog steeds toenemende milieuschade. Maar ook zodat inzichtelijk wordt welke mogelijkheden er voor Eindhoven Airport zijn om haar verdere ontwikkelingsruimte na 2020 door hinderbeperking te verdienen.

Daardoor wordt, in combinatie met de vaak genoemde brede maatschappelijke kosten-baten-analyse (een brede inventarisatie en afweging van alle voor- en nadelen op de aspecten people-planet-profit), een afgewogen besluit over de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2020 mogelijk, en de randvoorwaarden waarbinnen deze ontwikkeling kan plaatsvinden.

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) zal de minister en de Tweede Kamer dan ook vragen om dit onderzoek met spoed alsnog uit te voeren. Objectief en onafhankelijk zijn daarbij sleutelbegrippen, omdat zonder deze elk onderzoek bij voorbaat zijn waarde verliest.

BVM2 roept ook de betrokken bestuurders van provincie, omringende gemeenten en Eindhoven Airport op om aan te dringen op het alsnog uitvoeren van dit onderzoek. Het is vooral in het belang van de leefbaarheid van onze Brainport-regio. Maar het kan ook de basis zijn voor het ontwikkelen van een nieuwe sterkte van Brainport: innovatief denken en handelen in de natuurlijke spanning tussen economie en duurzaamheid bij de verdere ontwikkeling van de luchtvaart.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven

poll

Eindhoven Airport heeft een treinstation nodig.

Eindhoven Airport heeft een treinstation nodig.

  • Eens (86%)
  • Oneens (14%)
7030 stemmen