Volledig scherm
© stock.xchng

Raad Gemert-Bakel: Gezondheid boven geiten

GEMERT - Wat vinden de raadsleden van Gemert-Bakel persoonlijk van de geitenkwestie? Zijn ze vóór of tegen de komst van een nieuwe geitenhouderij in Bakel? Die en enkele andere vragen legde het ED voor aan alle 21 volksvertegenwoordigers.

Gezondheid staat voorop, zo vinden alle raadsfracties. Alleen in welke mate en hoe daarnaar gehandeld moet worden, daarover verschillen de meningen.

Vragen:

1. Vindt u dat de vergunning voor een geitenhouderij aan Muizenhol in Bakel moet worden geweigerd als de geitenhouder er niet in slaagt de maatschappelijke onrust weg te nemen?

2. Vindt u dat geitenbedrijven - en andere veehouderijen met een gezondheidsrisico - binnen de risicozone van dicht bewoond gebied thuishoren?

3. Wat gaat u doen als na een jaar 'vergunningenstop' het college besluit om bestaand beleid niet te veranderen?

4. Niet alleen in Bakel zijn geitenhouderijen, maar bijvoorbeeld ook in De Rips, op 2 kilometer van de dorpskern. Vindt u dat dergelijke bedrijven met een gezondheidsrisico daar meer thuishoren dan in de buurt van Helmond?

5. Kunt u locaties noemen in Gemert-Bakel waar volgens u geitenbedrijven die aan alle regels voldoen zonder meer een vergunning zouden moeten krijgen?

6. Vindt u dat inwoners van naburige gemeentes of hun politieke vertegenwoordigers bij deze besluitvorming zeggenschap moeten krijgen?

Antwoorden:

CDA

1. Wij zijn zeker gevoelig voor de maatschappelijke onrust die er logischerwijs is. En ja wij vinden dat de ondernemer een belangrijke rol heeft in de dialoog met de omwonenden. Het CDA Gemert-Bakel wil zo snel als mogelijk antwoord op een aantal randvoorwaardelijke vragen namelijk: hoe zit het precies met het gezondheidsrisico, wat zijn de gevolgen voor en rechten van de omwonenden, wat zijn de rechten en plichten van de ondernemer en wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente. Wij willen naast de emoties die er leven ook de feiten op tafel omdat je niet kunt besluiten enkel op emotie. Het CDA Gemert-Bakel heeft het college gevraagd om een openbare informatiebijeenkomst te organiseren voor de Raad en iedereen die interesse heeft met sprekers die verstand van zaken hebben. RIVM, gezondheidsdiensten en ODZOB. Openbaar zodat ook iedereen dezelfde informatie krijgt. We willen snel duidelijkheid of het bedrijf zich hier mag inderdaad vestigen en onder welke voorwaarden. Als we dat weten kunnen we bepalen of we dit voldoende waarborg voor de volksgezondheid vinden, of we extra eisen gaan stellen en of we het daarmee überhaupt verantwoord vinden want gezondheid staat voor ons voorop. Vinden we vestiging niet verantwoord, dan zullen we niet meewerken aan vergunningverlening. Of er mogelijkheden zijn zullen de antwoorden moeten uitwijzen. Als het juridisch mag en als de ondernemer aan alle wettelijke en extra benodigde eisen voldoet en we willen het toch niet, dan zal de gang naar de rechter de enige route zijn.

2. Gezondheid staat voor het CDA voorop. Met afstand tot bebouwde kommen kun je risico's voor inwoners wellicht beperken. Dat zullen we met elkaar moeten onderzoeken en over moeten beslissen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan.

3. Het CDA heeft in het voorjaar al aangegeven een strategische overleggroep vanuit de Raad te willen juist om dergelijke processen (hoe komen we tot een goed en toekomstbestendig bestemmingsplan) met elkaar te doorleven om zo tot betere resultaten te komen. Afgelopen week is hier ook mee gestart waar we erg blij om zijn. Dergelijke dossiers vragen om samenwerken, feitenkennis en visie. Wij willen een beleid dat past bij de uitdagingen waar we tegenaan lopen in het buitengebied.

4. Wij vinden niet dat inwoners van De Rips of andere kernen in Gemert-Bakel minder recht op gezondheid hebben dan inwoners van Helmond. Gezondheid staat voor het CDA voorop. En als er onaanvaardbare gezondheidsrisico's blijken te zijn dan mogen bedrijven zich nergens vestigen.

5. Als we dat al zouden weten zouden we dat niet in de krant laten optekenen. We denken dat met dergelijke publicaties je ondernemers uitdaagt tot vergunningaanvraag wat ongewenst is gezien de lopende onderzoeken en discussie.

6. Nee geen zeggenschap wel betrokkenheid. Mochten zij zelf wel zeggenschap willen, dan zullen wij hen ook vragen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en dat zou dan in de vorm van een eventuele financiële compensatie kunnen zijn.

PvdA

1. Dit is een gepasseerd station. Er zijn volgens mij geen democratische middelen meer om deze geitenhouderij tegen te houden. Het liefst zouden we een rechterlijke toetsing zien.

2.Veehouderijen horen niet in bevolkt gebied thuis. Maar als ze er eenmaal zitten kun je ze alleen nog maar uitkopen en daar hebben we de middelen niet voor. Ik weet niet wat een aanvaardbare afstand is. En wat is dichtbevolkt? Wij zijn sowieso voor een vermindering van de veestapel. Afstand=gezond verstand. We moeten veel meer kijken naar de gezondheidsrisico's.

3. Ik kan me niet voorstellen dat ze het bestaande beleid niet veranderen. Zeker met het oog op de komende verkiezingen.

4. Geiten horen niet bij De Rips, maar zeker niet vlakbij Helmond. Maar misschien valt er iets te onderhandelen, dat dergelijke geitenhouderij een plekje krijgen op een industrieterrein.

5. Nee

6. Helmond mag niet meepraten, maar normaal overleg moet er wel zijn. Dit soort zaken moet je als gemeente niet alleen aanpakken, maar samen met de provincie en andere partijen. En dan kan Helmond natuurlijk weer wél meepraten. Ik zou meer dwingende regels van hogere overheden willen hebben. Diep in ons PvdA-hart willen we dit natuurlijk niet, want het zijn toch weer meer beesten.

D66

1. Ja. Dat heb ik in de gemeenteraadsvergadering - als enige - duidelijk laten weten. Overigens, maatschappelijke onrust dient niet alleen door de geitenhouder, maar ook door de lokale overheid te worden verkleind en zo mogelijk te worden weggenomen. Als geënt wordt, worden risiko's van Q-koorts met drachtige geiten heel veel kleiner. Bedrijven zijn verplicht te enten, particulieren nog niet. Dat zou ook moeten. En toezicht op het naleven van de enting-regels. Dat zou al heen hoop onrust weg kunnen nemen. Het gemeentebestuur kan proberen de financiële risiko's van een weigering te delen met de gemeente Helmond. Daar wonen de meeste burgers in een risico-gebied. En daar zijn de meeste slachtoffers in het verleden gevallen.

Individuele burgers kunnen de ondernemer mogelijk bij voorbaat aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een uitbraak van Q-koorts. Het gemeentebestuur zou daar ook bij kunnen helpen.

2. Nee. In het bestemmingsplan kan de afstand van 5 kilometer van een bevolkt gebied vastleggen en/of met inwoners binnen die afstand de risico's te bespreken en door de ondernemer te laten verzekeren.

3. Dat zullen we dan zien. Komend jaar alles op alles zetten en mogelijk een bestemmingsplan- wijziging indienen. .

4. In De Rips is al veel overlast van intensieve veehouderij en van nertsenfarms. Dat moet niet nog meer worden. Als het daar 5 km van de bebouwde kom zou kunnen, kan dat misschien.

5. Nee. Ik kan niet alles weten.

6. Ja. Delen van de financiële en andere consequenties. Zie boven.

Lokale Realisten

1. Ja, ik ben van mening dat de vergunning moet worden geweigerd en dat had ook binnen de regels van de wet kunnen gebeuren! De aanvraag was duidelijk overhaast ingediend (angst voor een voorbereidingsbesluit?) was verre van compleet en voldoet niet aan de eisen. De wijze waarop het college met de aanvraag is omgegaan is in het belang van de aanvrager geweest, niet in het belang van onze inwoners en die van Dierdonk. Op het moment dat de aanvraag binnen kwam bij de gemeente was er een voorbereidingsbesluit in de maak. Dat besluit zou 3 dagen later behandeld worden in de gemeenteraad. Ik kan dat uiteraard niet bewijzen maar ik sluit niet uit dat er gelekt is!

2. Zolang niet vaststaat dat er geen sprake is van gezondheidsrisico's moeten alle vergunningaanvragen (nieuwvestigingen én uitbreidingen) worden aangehouden of afgewezen. Voor welk gebied dan ook, dichtbevolkt of niet dichtbevolkt. In elke andere bedrijfstak staan gezondheid en veiligheid voorop. Eerst aantonen dat het veilig is.

In de agrarische sector is het precies andersom! Daar moeten we schijnbaar aantonen dat het onveilig is, anders blijven we doorgaan met groei van de veestapel en meer stankoverlast. Wat mij betreft kunnen we in onze regio niet meer werken met afstanden. De regio is meer dan verzadigd! Veilig, dan geen groei meer. Niet-veilig, dan ook zittende bedrijven wegsaneren.

3. Dit college handelt op dit moment duidelijk in het belang van de sector. Gemert-Bakel is bij mijn weten de enige gemeente die "boos" gereageerd heeft op de brief van de Provincie aan gemeenten waarin werd opgeroepen om, in afwachting van de uitkomsten van nadere onderzoeken naar gezondheidsrisico's, geen vergunningen af te geven voor varkens en kippen. Ik heb de wethouder gevraagd dat ook te laten gelden voor geiten (dus ook voor Muizenhol). Ik ga er vanuit dat het college inziet dat ze er zitten voor alle inwoners, niet alleen voor de agrarische sector. Destijds is het college van Gemert-Bakel nauw betrokken geweest bij het besluit om de Q-koorts onder de pet te houden. Veiligheid en gezondheid moeten nu voorop staan. Als het college dat niet inziet en daarnaar handelt, moet de Raad ingrijpen.

4. Zie antwoord op vraag 2.

5. Zie antwoord op vraag 2.

6. De standpunten van politieke vertegenwoordigers (raadsleden en wethouders) verschillen van partij tot partij. Inwoners kunnen daar elke 4 jaar (bij de verkiezingen) hun zegje over doen. Wie massaal CDA kiest weet dat de belangen van de agrarische sector voorop staan. Natuurlijk kunnen en moeten inwoners (ook van omliggende gemeenten) zich roeren. Bestuurders moeten daar oor en oog voor hebben. Verantwoordelijkheid houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeenteraad van Helmond blaft wel maar bijt niet! Er is daar unanieme een motie aangenomen maar het Helmondse (CDA) college heeft niet echt "op de grote trom geslagen". Er is enkel op ambtelijk en portefeuille niveau wat contact geweest. Wethouders hebben er onderling "over gesproken". Slappe hap. Ik heb de indruk dat de gemeenteraad van Helmond zich ook niet echt druk maakt. Een beetje voor de bühne. Ik heb de wethouder weken geleden gevraagd contact te zoeken met Helmond om te spreken over het eventueel samen optrekken, ook wat mogelijke financiële claims betreft. Ik denk overigens dat het met die claims nogal zal meevallen. Dit financiële argument wordt er door voorstanders van uitbreiding van de veestapel te pas en te onpas bijgehaald.


Dorpspartij
1.De Dorpspartij erkent dat er maatschappelijke onrust is, maar vindt niet dat er alleen op emotie een beslissing mag worden genomen op deze vergunningsaanvraag.
Afgezien van het gegeven dat we afhankelijk zijn van landelijke wetgeving die – in onze ogen – te kortschiet als het gaat om voldoende waarborgen metbetrekking tot dit soort vergunningsaanvragen,(meer specifiek als het gaat om het stellen van regels aan de gezondheidsrisico’s die dit soortbedrijven met zich mee kunnen brengen) hebben zowel de ondernemer en de gemeente bepaalde verantwoordelijkheden. Naar elkaar, maar ook naar de omgeving. Wij vinden dat beiden deze moeten nemen.
Voor ons als Dorpspartij staat de leefbaarheid in een bepaald gebied en de gezondheid van onze inwoners voorop.Door het ontbreken van inzicht in de gezondheidsrisico’s in dit specifieke geval, dient hierin eerst beter inzicht in te komen.Blijkt uit dit onderzoek dat er een onaanvaardbaar risico sprake is, dan zullen we het college adviseren om deze vergunning niet te verlenen.
Andere kant van het verhaal is dan wel, dat de ondernemer op basis van de huidige regelgeving bepaalde ‘rechten’ heeft, hetgeen betekent dat we dan als gemeente met de betreffende ondernemer in een juridisch conflict komen, dat hoogstwaarschijnlijk financiële gevolgen voor de gemeente zal hebben.

2.Nee. De beste optie om dit het komend jaar in te kaderen is, om de structuurvisie en de bestemmingsplannen op orde te hebben. Daarin kunnen we aangeven welke ontwikkelingen we op welke plek wel of juist niet willen en ook de afstand.

3.Binnen het jaar na de vergunningsstop dient onze structuurvisie en onze bestemmingsplannen op orde te zijn. Dan hebben we als raad een beter sturingsinstrument waaraan het college zich dient te houden bij het behandelen van een vergunningsaanvraag. Als Dorpspartij vinden wij dat er bij elke vergunningsaanvraag een gezondheidsrisico- toets een verplicht vereiste moet worden voor elke vergunningsaanvraag.Een onderzoek te verrichten door een onafhankelijk deskundige, door de gemeente aan te wijzen,waarvan de kosten van de aanvrager (ondernemer) zijn. Die kosten dient de ondernemer dan voorafbij de aanvraag te betalen aan de gemeente (in de te betalen leges).

4.Nee, wij vinden dat je op geen enkele locatie onderscheid mag maken op het gebied van gezondheid. Of je nu in de Rips woont of in de buurt van Helmond. Of ergens anders in onze gemeente.
Feit is, dat in de huidige regelgeving afstand en gezondheidsrisico geen criterium vormt bij de vergunningsaanvraag en dit formeel dus ook niet meegenomen wordt (of mag worden) bij een concrete aanvraag. Dit kan ondervangen worden door in de bestemmingsplannen wel vast te leggen.

5.Nee en dat doen we ook niet.

6. Nee. Wij bemoeien ons ook niet met het beleid wat de naburige gemeenten op dit terrein voeren en hebben ook geen oordeel over of en hoe zij het op dit gebied wel (of niet) geregeld hebben.

 1. Aantal wanbetalers zorgpremie flink gedaald
  Interactieve graphic

  Aantal wanbetalers zorgpremie flink gedaald

  REGIO - In een jaar tijd is het aantal wanbetalers van de zorgpremie met maar liefst 11 procent gedaald, blijkt uit door het CBS vrijgegeven cijfers van het Zorginstituut Nederland. Dat komt vooral door een versoepeling van de regels en niet zozeer doordat mensen beter in staat zijn voor hun zorgverzekering te betalen. Met name in het zuiden van Nederland heeft een stevige daling ingezet. In een aantal grotere gemeenten in het zuiden - Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Roermond, Middelburg - was eind 2016 zelfs sprake van ruim twintig procent minder wanbetalers dan een jaar eerder.
 2. Meeste voetbalclubs beschikken over AED, maar aanschaf alleen is niet genoeg

  Meeste voetbalclubs beschikken over AED, maar aanschaf alleen is niet genoeg

  EINDHOVEN - Bij voetbalclub Waalre is het deze zaterdagochtend even zoeken naar de AED. De elektrische defibrillator hangt niet in de kantine. Bij de kleedkamers, in een gebouwtje verderop, is alleen een EHBO-kist te vinden. Telefonische navraag bij voorzitter Toon Lavrijssen leert dat het levensreddende apparaat aan de buitenkant van de nabijgelegen sporthal hangt, op zo'n honderd meter van de voetbalvelden. Je moet het maar net weten.

Gemert e.o.