Volledig scherm
Het Eurocircuit in Valkenswaard. Omwonenden vrezen meer overlast als de gemeenteraad instemt met de uitbreidingsplannen. © Ronald Otter

Omwonenden willen af van overlast Eurocircuit

OpinieKiest de raad van Valkenswaard binnenkort voor de inwoners en het milieu of voor uitbreiding van het Eurocircuit? Dit ingezonden stuk is geschreven door S. Berden (bewoner van de wijk Lage Heide), A. Bone (voorzitter van de Dorpsraad Westerhoven) en L. de Brouwer (voorzitter Groen en Heem Valkenswaard e.o.).

In Valkenswaard groeit de weerstand tegen de plannen van de gemeente voor motor- en rallycross op het Eurocircuit. Een overtuigd milieubesef bij de plannen lijkt ver te zoeken, leefklimaat, milieu en gezondheid lijken er niet toe te doen.

Al jarenlang staan omwonenden uit Valkenswaard en Bergeijk en de gemeente lijnrecht tegenover elkaar vanwege allerlei vormen van overlast. Vele honderden handtekeningen zijn de afgelopen jaren bij de gemeente ingediend, nu aangevuld met de handtekeningen van ruim 90 procent van de bewoners van de nieuwe wijk Lage Heide. Ook de inwoners van het door de gemeente aangeduide 'groen en aangenaam dorpje' zijn het zat. Ze zijn het gedoogbeleid beu dat decennia lang ongebreidelde uitbreiding mogelijk maakte en voelen zich door de gemeente misleid door vele mooie praatjes en gelikte brochures waarin met geen woord werd gerept over nog verdere uitbreiding van het Eurocircuit. De bewoners vrezen waardedaling van hun woning en kondigen schadeclaims aan.

Emoties

Het lijkt alsof voor de gemeente Valkenswaard de belangen van het crossterrein tot een ander universum behoren, voornamelijk gebaseerd op emoties. De overlast en gevolgen voor het milieu worden gerelativeerd en gebagatelliseerd om voorbij te kunnen gaan aan schadelijke gevolgen voor leefbaarheid en gezondheid.

Een landelijke commissie oordeelde onlangs in reactie op een milieueffectrapportage dat door de geplande ruime openstelling van de circuits meer milieueffecten optreden. Het aantal dagen met hoge geluidsbelasting neemt toe, de luchtkwaliteit verslechtert, stikstofuitstoot- en geluidseffecten - negatief voor de natuur en afkomstig van verkeer van deelnemers en bezoekers - zijn niet onderzocht. De commissie constateerde verder dat de gemeente niet heeft aangegeven welke bijdrage geleverd wordt aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Crossactiviteiten zorgen voor een toename aan broeikasgassen en het gebruik van fossiele brandstoffen. Het klimaatakkoord van Parijs wordt genegeerd. De maatschappelijke kosten worden afgewenteld op de burgers ten gunste van de op het circuit opererende bedrijven die de gemeentelijke eigendommen kunnen onderhuren voor winstgerichte commerciële cursussen en bedrijfsevents. Hiertoe worden zij in staat gesteld door niet-marktconforme door de gemeente gehanteerde huurprijzen. Kosten van handhaving, procedures en voor bestemmingsplan worden door gemeente gedragen.

Geen handhaving

Uit een brief aan de gemeenteraad bleek onlangs bovendien dat er jarenlang vele illegale gebouwen zijn neergezet waar nooit op gehandhaafd is. Gebleken is dat de brandveiligheidsvoorzieningen van de gebouwen niet voldoen aan de geldende eisen. Extra onderzoekskosten worden gemaakt om te bepalen hoe veilig de situatie is op het Eurocircuit.

Jarenlang heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid niet genomen om de veiligheid te waarborgen.

De discussie in de gemeenteraad zou moeten gaan over de veiligheidsrisico's, het jarenlange gedoogbeleid en niet handhaven van de milieuvergunningen uit 1993, schadelijke stikstofdeposities op natuur, de verslechtering van luchtkwaliteit en aantasting van de gezondheid door fijnstof, de extra uitstoot van CO2 en het negatieve effect op de recreatie op het naast gelegen vakantiepark.

Achterhaald

De internationale discussies aangaande verbetering van de slechte luchtkwaliteit lijken er in Valkenswaard niet toe te doen. De al lang achterhaalde nostalgie lijkt te overheersen, 'het Eurocircuit heeft Valkenswaard op de kaart gezet' en van belang is de vermeende verdere profilering van Valkenswaard. De vraag is: hoezo, wat levert dat dan werkelijk op? Argumenten zijn gebaseerd op emoties en niet op feiten. Past dat wel bij de drie pijlers van de Toekomstvisie 2030, sociale cohesie, Brainport en leisure.

Het gaat allang niet meer om sport voor de verenigingen uit Valkenswaard. Zou de hoog opgeleide Brainport-werker die Valkenswaard graag tot haar inwoners wil rekenen, op uitbreiding van crossactiviteiten zitten te wachten? Past uitbreiding van een crosscircuit wel bij de leisure-plannen Groote Heide waar rust en ruimte als belangrijke speerpunten gelden? Je verwacht van de gemeenteraad een afweging tussen duurzaamheid, milieu, natuur, gezondheid, leefbaarheid en overlast versus toenemende commerciële activiteiten. Het belang van de commercie lijkt echter te overheersen. Uit antwoorden op raadsvragen blijkt dat er geen enkel inzicht is omtrent economische spin-off van het Eurocircuit en ook is er geen inzicht in de financiële exploitatiecijfers van de exploitant, Stichting Exploitatie Eurocircuit. De gemeentelijke overheid geeft aan dat doelen zijn het minimaliseren van de risico's bij de Raad van State en het opzoeken van de maximale toelaatbare grenzen van stikstofdepositie op Natura2000-gebied. Dat kun je toch geen deugdelijk en zorgvuldig overheidsbeleid noemen.

Het verstandige woord is aan de gemeenteraad van Valkenswaard.