Volledig scherm
Door een defect bleef de verlichting van het fietspad 24 per dag aan. foto kees martens

Opinie - Beloften over fietspad niet nagekomen

OPINIE - Dit opinie-artikel is geschreven door Monika van de Ven (lid Werkgroep Natuurbehoud Valkenswaard), Bas Verbeek (secretaris) en Lambert de Brouwer (voorzitter). Zij zijn
van de Vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o.

Valkenswaard en Waalre laten zich volgens Groen en Heem weinig gelegen liggen aan de toezeggingen die zij hebben gedaan ten aanzien van flora en fauna.

Het fietspad over de Oude Spoorbaan tussen Valkenswaard en Waalre doet veel stof opwaaien. Wij willen trachten om wat duidelijkheid te verschaffen.

Aanleiding
Allereerst de aanleiding voor het fietspad. Een directe fietsverbinding door het bos tussen Waalre en Valkenswaard maakt deel uit van het Nulplusmaatregelenpakket voor de Nieuwe Verbinding Westparallel en vormt een alternatief voor het fietspad langs de huidige N69 en verbindt Valkenswaard, Dommelen, Waalre en Aalst met Eindhoven. Het Nulpluspakket is een pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de doorstroming op de lokale wegen verbetert. Het fietspad is bedoeld voor forenzen en verwacht wordt dat meer automobilisten de fiets zullen nemen. Dat laatste valt echter te betwijfelen gezien de al bestaande alternatieve fietsroutes.

Van omwonenden en organisaties als het IVN Valkenswaard- Waalre en Groen en Heem Valkenswaard e.o. kwam veel verzet tegen de aanleg vanwege de aantasting van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en nadelige gevolgen voor de flora en fauna, het ontbreken van nut en noodzaak en de te verwachten overlast door gemotoriseerd verkeer. Na juridische procedures kon het fietspad worden aangelegd. Dat kwam mede doordat in het bestemmingsplan en in onderzoeksrapporten expliciet werd vermeld dat het fietspad zou worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dat de verlichting niet zou branden tussen 20.00 uur en 06.30 uur, met name van belang voor de rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen en voor reptielen.

Bestemmingsplan
Ontheffing op basis van de Flora- en faunawet was niet nodig nadat de gemeente dat ook uitdrukkelijk schriftelijk had verklaard bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de dienst belast met naleving van de Flora- en faunawet. Onderzoek naar verstoring door lawaai van het nabijgelegen Natura- 2000-gebied was niet nodig, zo staat in het bestemmingsplan, aangezien gebruik door bromfietsen of snorfietsen niet aan de orde is.

Hoe anders is de situatie na aanleg. Verkeerde verkeersborden werden geplaatst en al direct na ingebruikname bleek het fietspad een ideale 'snelweg' voor brommers en scooters. Ook na plaatsing van de juiste borden. Het gebruik door de vele voetgangers en fietsers wordt zelfs ernstig belemmerd door brommers en scooters.

Niet serieus genomen
Klachten van omwonenden worden niet serieus genomen. Er wordt niet of nauwelijks gecontroleerd. Na het indienen van handhavingsverzoeken bij zowel de gemeente Valkenswaard als Waalre werd officieel aangegeven dat gehandhaafd zal worden. In de praktijk is van handhaving niet of nauwelijks iets te merken. Er wordt gesteld: geen capaciteit, camera's te duur, fysieke afsluiting niet mogelijk en subsidievoorwaarden laten dat niet toe.

In de gevoerde procedures zijn deze aspecten besproken, toen was er geen probleem, de gemeente zou zorgen voor afsluiting. Door die toezeggingen kon het fietspad er komen. Het afsluiten van het fietspad blijkt nu voor de gemeente kennelijk niet meer in te houden dan het plaatsen van borden. Bij de rijksdienst ligt nu weer een handhavingsverzoek, nu om gebruik door brommers en scooters tegen te gaan.

Verlichting
Tot overmaat van ramp bleef half oktober door een defect de verlichting 24 uur branden. De gemeente Waalre gaf aan dat het defect enkele weken zou duren. Na 2 maanden is het nog steeds niet verholpen en heeft Groen en Heem de rijksdienst verzocht handhavend op te treden, hetgeen nu gebeurt.

Het is hoogst kwalijk dat lokale overheden zo omgaan met harde schriftelijke en mondelinge afspraken. Dit is niet wat je als burger van een betrouwbare overheid verwacht. Het is de hoogste tijd dat Waalre en Valkenswaard hun verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen en bepalingen uit het bestemmingsplan naleven.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement