Volledig scherm
© Stock.xchng

Opinie - Simpele wetswijziging in plaats van stukje geboortegrond in ziekenhuis

OPINIE - Auteur Martin Koenen uit Heeze is voormalig ambtenaar van de burgerlijke stand.

Er is discussie ontstaan over de geboorteplaats van een kind in een ziekenhuis. Vanuit Valkenswaard is gesuggereerd een stukje van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven tot Valkenswaards grondgebied te verklaren, zodat het kind geacht wordt te zijn geboren in Valkenswaard, waar de moeder woonachtig is. Dit probleem van - zoals dat genoemd wordt - 'toevallige geboorte' doet zich al jaren voor, maar het heeft nog nooit geleid tot een dergelijk vergaand voorstel. Meteen daarop volgend zijn al veel vragen gerezen over de problematiek. Er is natuurlijk een veel betere oplossing mogelijk.

In een vorig werkzaam leven was ik onder andere ambtenaar van de burgerlijke stand. Vanuit die invalshoek en vanuit wetskennis ter zake doe ik het volgende eenvoudige voorstel om de wet aan te passen.

In afdeling 4 van het Burgerlijk Wetboek is in artikel 19 met als titel 'akte van geboorte' de volgende tekst opgenomen: 1. Een akte van geboorte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren.

De meest eenvoudige oplossing is daaraan de volgende bepaling toe te voegen: 'Voor zover een kind is geboren in een ziekenhuis of kliniek kan de akte ook opgemaakt worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de moeder. In dat geval wordt het kind geacht te zijn geboren in die woonplaats'.

In samenhang met deze aanpassing wordt het Besluit burgerlijke stand 1994 aangepast. Voor zover van belang luidt dit artikel als volgt:

'Zesde afdeling. De in verband met de aangifte van de geboorte over te leggen verklaring van een arts of een verloskundige.

Artikel 27

1. De in verband met de aangifte van de geboorte over te leggen verklaring van een arts of een verloskundige vermeldt:

a. De dag en het tijdstip van de geboorte;

b. De plaats waar de geboorte heeft plaats gevonden'.

Dit artikellid als volgt zou moeten worden gewijzigd door na 'de plaats' toe te voegen 'en de locatie'.

Door een en ander aldus te wijzigen kan de aangever de geboorteplaats van het kind zelf kiezen. Hij kan kiezen voor de gemeente waar het ziekenhuis of de kliniek is gevestigd of voor de woonplaats van de moeder van het kind.

Het probleem is dan op praktische wijze opgelost door middel van een eenvoudige wetswijziging respectievelijk wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994.