Volledig scherm
© ANP

Stop de registratie in coffeeshop

OPINIE - Ruim twintig jaar woon ik nu in Eindhoven. De eer­ste negentien jaar heb ik veel en met plezier de coffeeshops in de stad bezocht. Tot 1 mei 2012, toen de coffeeshops in Zuid-Nederland verplicht werden Nederlandse bezoekers te registre­ren en buitenlandse bezoekers te discrimineren en te weigeren.

Negen maanden later zit er een nieuw kabinet dat de registratie­plicht heeft afgeschaft en de hand­having van de discriminatieplicht overlaat aan de gemeenten, onder de noemer lokaal maatwerk. On­derzoek van de NOS wees onlangs uit dat zeker 27 gemeenten het on­nodige en contraproductieve ‘ inge­zetenencriterium’ niet handhaven.

In ruim twee derde van alle Neder­landse coffeeshops zijn buitenland­se bezoekers gewoon welkom.

Maar niet in Eindhoven.

En wat zei u deze week in de raads­commissie Financiën en Bestuur?

„Het coffeeshopbeleid is inmiddels een onnavolgbare kluwen gewor­den, een lappendeken, waarin de rechtsgelijkheid voor coffeeshop­houders ver te zoeken is.”

En nog mooier: „Ik wil vóór 1 fe­bruari weten waar we aan toe zijn.

Ik kan me geen situatie in de poli­tiek herinneren waarin sprake was van zoveel verwarring als in dit coffeeshopbeleid.” De analyse klopt als een bus. Minister Ivo Op­stelten (Veiligheid en Justitie) heeft er een potje van gemaakt.

Maar waarom volgt u niet gewoon het voorbeeld van Amsterdam, Rot­terdam, Utrecht, Den Haag, Arn­hem, Groningen en al die andere steden die de onnavolgbare Haagse regels simpelweg niet handhaven?

In brieven aan de gemeenteraad en in de media heeft u klip en klaar gesteld dat in Eindhoven geen sprake is van overlast door buitenlandse coffeeshopbezoekers.

Nu jaagt u deze mensen, die vaak al jaren in de Eindhovense coffee­shops komen, de straat op, recht­streeks in de armen van het illega­le circuit van straatdealers, drugsrunners en wiettaxi’s. Hetzelfde geldt voor uw eigen burgers, die te­recht weigeren zich te laten regis­treren om een zakje wiet of hasj te kopen. Want ook al is het ‘clubcri­terium’ inmiddels geschrapt, de Eindhovense coffeeshops werken nog steeds met registratie.

Het is goed dat u de coffeeshop­ondernemers in de stad een com­pliment geeft omdat ze de absurde en deels afgeschafte regels en af­spraken ‘zeer loyaal’ nakomen. Het zou veel beter zijn als u duidelijk zou verklaren dat ook Eindhoven het ‘ingezetenencriterium’ niet lan­ger zal handhaven. Zodat de cof­feeshops weer gewoon kunnen doen waar ze voor bedoeld zijn en waar ze zeer succesvol in zijn: een veilige en gecontroleerde omge­ving bieden voor volwassen canna­bisconsumenten en het tegengaan van de zwarte markt. Die zwarte markt is dankzij uw beleid nu de la­chende derde.

Eindhovenaar Derrick Bergman is woordvoerder van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisver­bod (VOC).