Volledig scherm
De N270 ter hoogte van Walsberg. © Google Streetview

Ventweg met uitzicht op 'landingsbaan'

OpinieDit ingezonden artikel over de problemen op de N270 in Walsberg is geschreven door Theo Hikspoors. Hij is fractievoorzitter van Progressief Akkoord/Groen Links in Deurne.

In de gemeenteraad van Deurne was het bestemmingplan van de N270 aan de orde (de reconstructie van het baanvak tussen de provinciegrens met Limburg en Deurne Walsberg). Het gaat om het aanleggen van ventwegen - 2 keer 5,5 meter nieuw asfaltbeton. De vrijliggende fietspaden worden hiervoor opgeofferd.

Samen met de hoofdrijbaan van circa 12 meter breed komen we op ruwweg 25 meter breed betonplaat. Omdat niet onteigend wordt, komen de hoofdrijbaan en twee ventwegen nagenoeg tegen elkaar aan te liggen. De afscheiding tussen de hoofdrijbaan en de ventwegen wordt gevormd door vangrails. Om dit allemaal mogelijk te maken worden veel bomen gekapt. De aanwonenden krijgen een ventweg in de voortuin met uitzicht op een drukke ‘landingsbaan’. Waarom doen we dit?

De provincie zegt knelpunten te hebben geconstateerd op het vlak van verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Door de groei van het verkeer is op het gedeelte Helmond-Walsberg sprake van congestie- of filevorming. Tevens zijn er klachten over geluidshinder.

Voor het gedeelte Walsberg Deurne-Limburgse grens speelt dat sprake is van een te hoge gemiddelde snelheid, verkeersonveilige kruispunten, knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid door de vele aansluitingen, bushaltes die niet voldoen aan toegankelijkheidseisen, landbouwverkeer op de hoofdrijbaan en een te korte uitvoegstrook bij Walsberg.

Menselijk falen

De provincie stelt ook: ‘Verreweg de meeste ongevallen gebeuren door menselijk falen. De gedachte achter een duurzaam veilige infrastructuur is dat de weg op zo’n manier wordt ingericht dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht om daarmee fouten te voorkomen!’

Samenvattend: het gaat om fileproblemen, verkeersveiligheid en geluidshinder. Meer asfalt moet dat oplossen. Bekend is dat extra asfalt leidt tot extra verkeersdruk. Dus als je al iets aan de verkeersdruk wil doen, moet je naar andere wegen zoeken. Bezien we drie doelen nader:

1. Het fileprobleem ligt vooral in het stuk tussen Helmond en Deurne. Mij zijn geen dagelijkse files bekend tussen de provinciegrens en Walsberg. Kennelijk gaan we nu asfalt storten voor toekomstige files.

2. Ongelukken door menselijk falen voorkom je niet door meer asfalt aan te leggen. Dat zal alleen maar uitnodigen tot het verhogen van snelheden, waardoor het juist minder veilig wordt. Daarnaast zien wij grote problemen ontstaan door de menging van grote landbouwvoertuigen met fietsverkeer. De kans dat bij problemen wordt uitgeweken naar de ventwegen is 100 procent. De veiligheid van fietsers hierdoor veel slechter in plaats van beter.

3. Geluidshinder zal afnemen door ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton), maar zal toenemen doordat de ventwegen (met gemotoriseerd verkeer) dicht bij de bebouwing komen te liggen en omdat het verkeer, als gevolg van de aanzuigende werking van nieuw asfalt, fors zal toenemen

De effecten voor de aanwonenden zijn desastreus. De vrije voortuinen worden kleiner (qua ruimtebeleving); de overlast als gevolg van geluid groter. De uitstoot van fijnstof en CO2 wordt groter door toenemend en sneller verkeer. Uiteindelijk zullen er dus geluidsschermen worden geplaatst. De waarde van het onroerend goed zal veel lager worden. Wie wil er immers nog aan een ‘bijna snelweg’ wonen?

Resumerend: Het voorliggende plan biedt geen oplossing voor de geconstateerde problemen. Het is hard nodig dat de provincie alsnog naar alternatieven zoekt. Ik wil graag een aantal alternatieven aanreiken: 1. Snelheidsbeperkingen via trajectcontrole en stoplichten; 2. Een inhaalverbod (dubbele doorgetrokken strepen); 3. Rotondes; 4. Agrarisch verkeer zoveel mogelijk weren met adviesroutes; 5. Slimme stoplichten bij de oversteekplaatsen; 6. ZOAB (minder geluidsoverlast); 7. Extra bomen.